آیا هنرمندان قدر می بینند؟

من یک هنرمندم هنر در نفس خود دولتست هر جا که رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند . (سعدی) نهم اسفند ماه […]